НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Журнал «Медицинские исследования»
Том 1, выпуск 1, 2001

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОБЛІГАТНА УМОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПСИХІАТРІЇ В УКРАЇНІ

М. В. Маркова, Т. М. Олексієнко, Н. І. Сорока, Т. І. Федоренко

Український науково-дослідний інститут соціальної, судової психіатрії та наркології МОЗ України

* Публікується за виданням:
Маркова М. В., Олексієнко Т. М., Сорока Н. І., Федоренко Т. І. Науково-інформаційно-аналітичне забезпечення як облігатна умова ефективного розвитку психіатрії в Україні // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. — С. 78–79.

Загальні тенденції сучасного етапу, відзначуваного як «ера інформаційного суспільства» — прискорення темпу життя, зростання кількості комунікативних зв’язків, урбанізація і бурхливий розвиток науково-технічного прогресу — визначають необхідність переходу до нової стратегії розвитку на основі знань та високоефективних інформаційних технологій, які невблаганно вторгаються в усі сфери діяльності людства. Зміщення акцентів у сферу інформаційних технологій потребує реалізації концепції «чотирьох І» (інформатизація, індивідуалізація, інтеграція та інтелектуалізація), переосмислення інформаційних аспектів та інформаційної специфіки реформування галузі охорони здоров’я, зокрема, психічного здоров’я.

Основним завданням державної політики у сфері інформатизації системи охорони здоров’я України, в тому числі і психіатричної допомоги, є розвиток галузевого інформаційного середовища, створення умов економічно виправданого використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення інформаційної, системно-аналітичної та експертної підтримки прийняття рішень в усіх сферах діяльності в системі охорони здоров’я [2, 4, 5]. Однією з найважливіших складових частин існуючих і майбутніх програм реформування галузі охорони здоров’я повинна стати інформатизація, яка має об’єднати комплекс заходів по розробці і впровадженню організаційного, методичного, програмного та технічного забезпечення усіх проектів.

Аналіз тенденцій інформатизації медичної галузі в Україні дозволяє виділити наступні її напрями:

При цьому виділяються такі завдання:

Умови теперішнього часу потребують створення єдиного медичного інформаційного простору України, основу якого з позиції пацієнта складає електронна історія хвороби [2], яка забезпечує оперативний доступ лікаря до необхідної медичної інформації, в яку б медичну установу не звернувся пацієнт. В умовах страхової медицини тільки такий вид документації забезпечує оперативний облік пов’язаних з діагностичним чи лікувальним процесом витрат, використанням медикаментів і матеріалів, оплатою послуг медичного персоналу тощо. Крім того, розвиток телемедичних технологій, які сьогодні можуть реально забезпечити інтеграцію України в єдиний світовий медичний інформаційний простір, дозволить суттєво покращити рівень надання медичної допомоги: з одного боку, на базі профільного НДІ або лікувального закладу можна організувати телемедичний консультаційний центр для обслуговування всіх закладів області, з іншого, при необхідності, можна проконсультувати хворого з цього центру в будь-якому провідному медичному центрі за кордоном. Нарешті, телемедичні технології можуть застосовуватися навіть у межах окремого лікувального закладу [2].

Єдина інформаційна мережа має базуватися на новітніх інформаційних технологіях мереживних телекомунікацій та медичних інформаційно-аналітичних системах, до її складу повинні входити галузеві та регіональні бази даних, системи медико-статистичної інформації та аналізу [1, 3, 4].

Так, наявність даних про стан психічного здоров’я кожного громадянина, медично значимі показники навколишнього середовища, стан психіатричної та наркологічної служб дозволить за допомогою постійного аналізу вказаних показників цілеспрямовано залучати державні та громадські організації, систему медичної освіти та науки до вирішення нагальних проблем охорони психічного здоров’я, визначати шляхи подальшого реформування та прогнозувати майбутні зміни в галузі.

На теперішній час інформаційні технології залишаються недостатньо використаними й при проведенні наукових досліджень [2]. Першочерговими заходами в цьому напрямку повинні стати створення електронної нормативної документації відповідно вимогам міжнародних стандартів, інформаційно-пошукових баз даних супроводу НДР, розширення міжнародного досвіду з організації та проведення наукових телеконференцій.

Необхідно також відмітити, що робота в умовах інформатизації вимагатиме постійної підготовки відповідних кадрів, які спроможні обслуговувати, використовувати і розвивати інформатизаційну структуру системи охорони здоров’я.

Однією з базових суттєвих проблем сучасної психіатрії та споріднених галузей (наркології, психотерапії, медичної психології), є незадовільний стан їх науково-інформаційно-аналітичного забезпечення [6]. Тому інформатизацію цієї галузі необхідно розглядати як стратегічний пріоритетний напрям, спрямований на реформування роботи системи надання лікувально-профілактичної допомоги хворим на психічні розлади та активізацію і удосконалення наукових розробок в галузі психіатрії, наркології, психотерапії та медичної психології.

На теперішній час вітчизняна психіатрія має потребу в реалізації двох стратегічних напрямів її інформатизації:

Це має бути реалізовано за умов вирішення наступних конкретних проблем:

Впровадження даних заходів дозволить значно поліпшити якість надання допомоги хворим на психічні та наркологічні розлади, підвищить рівень наукових досліджень, створить передумови для подальшого реформування системи охорони психічного здоров’я та буде сприятиме інтеграції нашої держави до світового медичного інформаційного простору.

Література

  1. Богатырёва Р. В., Бережнов С. П., Горбань Е. Н. Государственная компьютерная информационная система мониторинга эпидемического процесса в Украине. Технология мониторинга // Лікарська справа. — 1999. — № 3. — С. 3–12.
  2. Інформатизація галузі — необхідна умова реформування системи охорони здоров’я / В. Ф. Москаленко, О. Ю. Майоров, Є. М. Горбань, В. М. Пономаренко, В. П. Яценко, В. В. Кальниш // Проблеми медичної науки та освіти. — 2000. — № 4. — С. 5–8.
  3. Картиш А. П., Горбань Є. М., Пономаренко В. М. Використання сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності управління науковими дослідженнями в системі міністерства охорони здоров’я // Лікарська справа. — 1998. — № 6. — С. 168–173.
  4. Пономаренко В. М., Кальниш В. В., Майоров О. Ю. Шляхи інформатизації медичної галузі // Журнал соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. — 2000. — № 1. — С. 35–47.
  5. Пономаренко В. М., Майоров О. Ю. Концепція державної політики інформатизації охорони здоров’я України // Український радіологічний журнал. — 1996. — № 4 (2). — С. 115–118.
  6. Сучасний стан та шляхи оптимізації психіатричної та соціально-правової допомоги населенню України / Н. Г. Гойда, С. І. Табачніков, В. В. Домбровська, М. Ю. Ігнатов, М. В. Маркова // Український вісник психоневрології. — 2001. — Т. 9, вип. 1. — С. 8–10.


© «Новости украинской психиатрии», 2005
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211