НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии »

КОМПЛЕКС ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ І ПСИХОТЕРАПІЇ ПСИХІЧНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Р. І. Рудницький

Чернівці, Україна

* Публікується за виданням:
Рудницький Р. І. Комплекс психопрофілактики і психотерапії психічної дезадаптації серед працівників промислового підприємства // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 327–328.

У багаточисленних дослідженнях останніх років відмічається збільшення числа хворих з невротичними, неврозоподібними і психосоматичними розладами, пов’язаними із зростаючими психоемоційними перевантаженнями, обумовленими урбанізацією, концентрацією виробництва, мікросоціальними конфліктами тощо.

Метою нашого дослідження було розробити, адаптувати і запровадити комплекс психопрофілактичних і психотерапевтичних заходів в умовах промислового підприємства — виробничого об’єднання «Кварц» м. Чернівці у 1990–1993 роках з метою запобігання та ранньої корекції психічної дезадаптації.

Ми застосовували комплекс психопрофілактичних і психотерапевтичних методів, адаптованих в умовах промислового виробництва: функціональну музику, методики психічної саморегуляції, аутотренінг (АТ), емоційно-вольове тренування (ЕВТ), аудіовізуальні програми психологічного розвантаження і мобілізації (слайд-фільми на фоні функціональної музики), раціональну і потенціюючу психотерапію, гіпносугестивну та сімейну психотерапію, самомасаж біологічно активних точок (БАТ) та ін.

Робота проводилась безпосередньо на виробництві і в соціально-побутових підрозділах (кімнати психологічного розвантаження, медпункт, санаторій-профілакторій, будинок культури).

Оглянутих працюючих було розподілено на клінічні групи: здорові, група підвищеного ризику, з донозологічними проявами, хворі неврозами і соматичними захворюваннями психогенної етіології і особи з неврозоподібними станами, які зумовлені хронічними захворюваннями.

У кожній клінічній групі поетапно проводився комплекс диференційованих психопрофілактичних і психотерапевтичних заходів. Їх характер визначався характерологічними особливостями, клінічними проявами і ступенем їх вираженості, професією та режимом роботи. Здорових навчали прийомам АТ, БВТ і самомасажу БАТ. Профілактична робота з групами підвищеного ризику заключалась у корекції чинників ризику і проведенні профілактичних курсів АТ, ЕВТ, самомасажу БАТ. Оздоровлення працюючих з донозологічними невротичними проявами, перш за все, розпочинали з корекції чинників ризику, впорядкування повноцінного і регулярного харчування. Паралельно проводились заняття по оволодінню методами АТ та ЕВТ. Хворих неврозами і соматичними захворюваннями психогенної етіології оздоровлювали традиційною психотерапією і психофармакологічними засобами за показаннями.

Лікування соматичних хворих з неврозоподібними проявами проводили комплексно разом із цеховими терапевтами. Включали раціональну, потенціюючу, сімейну психотерапію, гіпнотерапію з фізіо-, бальнео- і хіміотерапією. Запроваджений комплекс психопрофілактичних і психотерапевтичних заходів дав соціальну, медичну і економічну ефективність. Покращився психологічний мікроклімат в колективах і сім’ях, зменшилось число порушень виробничої дисципліни, зменшилась частота загострень хронічних психосоматичних захворювань, знизилось число непрацездатних, підвищилась продуктивність праці на 15–25%.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211