НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки »
Терапевтичний розділ

F20–F29
ШИЗОФРЕНІЯ, ШИЗОТИПОВІ І МАРЕВНІ РОЗЛАДИ

* Електронна публікація:
Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської // Новини української психіатрії. — Харків, 2003. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/criteria/paper12.htm.

ШИЗОФРЕНІЯ (F20)

Умови лікування

Стаціонарне — 2 етапи:

Амбулаторне — 2 етапи:

Фармакотерапія починається з типових (конвенційних) нейролептиків.

У разі психомоторного збудження — препарати седативної дії.

При переважанні галюцинаторно-параноїдних розладів (явища психічного автоматизму, псевдогалюцинації, марення впливу, переслідування тощо) — нейролептики з вираженою протигалюцинаторною і антимаревною дією.

Наявність симптоматики більш глибоких регістрів (кататонічної, гебефренічної) — нейролептики з потужною загальною антипсихотичною дією.

Для купірування побічних екстрапірамідних ефектів (ПБІБ) потрібно призначення коректорів холінолітичної дії.

У разі інтерференції симптоматики застосовують комбінацію нейролептиків.

1. Психотерапія на 1 етапі основна спрямованість на запобігання формуванню психічного дефекту, явищам госпіталізму, «сповзанню хворого до ізоляції» і його інвалідізації, проводиться в умовах стаціонару та напівстаціонару одночасно із застосуванням біологічних методів терапії. Підключаються різні види психосоціального втручання (соціотерапія, індивідуальна і групова психотерапія, працетерапія в умовах ЛТМ, стимуляція соціальної активності, навичок повсякденного життя, культтерапія).

Очікувані результати лікування

2. Етап доліковуючої або стабілізуючої антипсихотичної терапії

Умови лікування

Етап доліковуючої терапії проводиться в амбулаторних та напівстаціонарних умовах.

Фармакотерапія

Продовження прийому ефективного нейролептику. Звичайна схема передбачає зменшення дози після встановлення стійкої клінічної ремісії.

При розвитку постпсихотичної депресії необхідне приєднання антидепресантів; в частині випадків достатнім є перехід до дезінгібіруючих нейролептиків.

Психотерапія

Активно включається психотерапія у вигляді групової психотерапії, трудотерапії, соціотерапії.

На 2 етапі напрям на пристосування хворого до того або іншого рівня умов життя в суспільстві, до трудової діяльності у позалікарняних умовах. Здійснюється в амбулаторних умовах. На цьому етапі біологічна терапія відходить на другий план. Переважають різні види психосоціального впливу зі стимуляцією соціальної активності хворих. Здійснюється емоційна (групи підтримки), сприяюча самоствердженню, і інструментальна (організаційна, методична) підтримка. При втраті професії, інвалідізації — професійне навчання і перенавчання хворих, допомога в працевлаштуванні. Проводиться психонавчальна робота з хворими і їх найближчим оточенням.

Тривалість лікування

Широко коливається і складає від 3 до 9 місяців.

Очікувані результати лікування

Зменшення резідуальної продуктивної симптоматики.

3. Етап корекції негативної симптоматики, відновлення колишнього рівня психологічної, соціальної і трудової адаптації.

Умови лікування

Амбулаторне.

Фармакотерапія

Нейролептики активуючої дії (атипові нейролептики) і створення оптимального лікарського режиму для проведення психотерапії, налагодження інтерперсональних зв’язків і соціально-трудової реабілітації.

Психотерапія на 3 етапі: спрямованість на більш повне відновлення індивідуальної і суспільної цінності пацієнта, відновлення відносин з навколишнім середовищем. Здійснюється тільки у позалікарняних умовах. Різні види психосоціального впливу на цьому етапі приймають вирішальне значення на мікросоціальному рівні і направлені на роботу з найближчим соціальним оточенням, включаючи сім’ю, в тому числі із застосуванням психонавчального підходу, активізацію природної мережі соціальної підтримки, а також її заміщення, здійснюване шляхом створення штучного соціотерапевтичного середовища — гуртожитки для осіб, що втратили соціальні зв’язки; залучення пацієнтів в групові форми діяльності, наприклад, в групи самодопомоги, психосоціальнї клуби. Трудова реабілітація проводиться в залежності від перебігу захворювання і його тривалості як в умовах лікувально-виробничих підприємств, так і спеціалізованих цехів звичайного виробництва.

Тривалість лікування

Фармакологічна корекція дефіцитарних проявів відбувається надто поступово і вимагає проведення тривалої (від 6 до 12 місяців) терапії.

Очікувані результати лікування

Згладжування негативної симптоматики. Поліпшення психологічної, соціальної і трудової адаптації.

4. Етап профілактичної (підтримуючої) антипсихотичної терапії

Умови лікування

Амбулаторне.

Фармакотерапія

Продовження застосування підтримуючої терапії нейролептиками.

Методика застосування пролонгованих нейролептиків наведена в додатках.

Психотерапія:

Тривалість лікування

Профілактична терапія проводиться невизначено довго, але не менше за 1–2 роки.

Тривалість протирецидивної терапії вирішується індивідуально.

Очікувані результати лікування

Підтримка оптимального функціонального рівня у хворого за допомогою мінімально ефективної дози для попередження рецидиву.

Психотерапія: соціально-трудова реабілітація хворих на шизофренію повинна супроводжувати біологічну терапію на всіх етапах лікування.

Параноїдна шизофренія (F20.0)

Тип перебігу:

Умови лікування

Фармакотерапія

Нейролептики з вираженою дією на марення і галюцинації (галоперідол, трифлуоперазин, піпотіазин, зуклопентиксол).

При безперервному або близькому до безперервного перебізі особливо показана тривала підтримуюча терапія дюрантними нейролептиками.

Супортивна психотерапія.

Тривалість лікування див. розділ F20.

Очікувані результати лікування

Купірування гострих проявів і редукція або дезактуалізація галюцинаторно-маревної симптоматики, нормалізація поведінки хворого.

Гебефренічна (гебефренна) шизофренія (F20.1)

Тип перебігу:

Умови лікування

Фармакотерапія

Нейролептики з сильною загальною антипсихотичною дією з досягненням нерідко середнього або високого рівня доз, а продовження терапії в амбулаторних умовах доцільно із застосуванням пролонгів. Швидке наростання негативної симптоматики обумовлює використання атипових нейролептиків.

Тривалість лікування див. розділ F20.

Очікувані результати лікування

Нормалізація поведінки хворого, редукція симптоматики.

Кататонічна шизофренія (F20.2)

Тип перебігу

Умови лікування

Фармакотерапія

Нейролептики з сильною загальною антипсихотичною дією або атипові нейролептики. У разі епізодичного ремітуючого перебігу F20.23х (онейроїдна кататонія) можна застосовувати нейролептики з антигалюцинаторною і антимаревною дією (галоперідол, трифлуоперазин), а при затяжному перебігу приступу — провести декілька сеансів ЕСТ. При трансформації симптоматики під впливом нейролептичної терапії з виявленням депресії — приєднання антидепресантів.

Психотерапія:

Тривалість лікування див. розділ F20.

Очікувані результати лікування

Нормалізація поведінки хворого. Для F20.21x – F20.23х — значне або повне зникнення продуктивної симптоматики.

Недиференційована шизофренія (F20.3xx)

Тип перебігу:

Умови лікування

Фармакотерапія

Нейролептики з сильною загальною антипсихотичною дією, або атипові нейролептики.

Психотерапія:

Тривалість лікування див. розділ F20.

Очікувані результати лікування: нормалізація поведінки хворого.

Постшизофренічна депресія (F20.4xx)

Умови лікування

Фармакотерапія

Призначення антидепресантів (дивись додатки) з седативним компонентом дії.

Психотерапія:

Тривалість лікування — 2–3 місяці.

Очікувані результати лікування

Купірування депресії при запобіганні рецидиву психотичної симптоматики.

Залишкова шизофренія (F20.5xx)

Умови лікування

Фармакотерапія

Застосовуються переважно атипові і дезінгібіруючі нейролептики (див. додатки).

Психотерапія:

Тривалість лікування див. розділ F20.

Очікувані результати лікування

Усунення або значна редукція резідуальної продуктивної симптоматики, корекція негативної симптоматики.

Простий тип шизофренії (F20.6xx)

Тип перебігу:

Умови лікування

Фармакотерапія

Нейролептики (трифлуоперазин, галоперідол тощо — в малих дозах).

Можливо застосування пролонгів так само, як і при F20.5xx.

Психотерапія:

Тривалість лікування до 2 місяців в денному стаціонарі, в амбулаторних умовах — 4–6 місяців.

Очікувані результати лікування

Зменшення вираженості негативних розладів, підвищення рівня соціальної адаптації хворого.

Інший тип шизофренії (F20.8xx)

Умови лікування

Фармакотерапія

Загальні принципи корекції продуктивної і негативної симптоматики.

Тривалість лікування (див. розділ F20).

Очікувані результати лікування

Купірування психотичної симптоматики, корекція негативних розладів, підтримка максимально можливого рівня соціальної адаптації хворого.

Дитячий тип шизофренії (F20.8хх3)

Умови лікування

Нейролептики вживаються в залежності від переважання неврозоподібних або маревних розладів, з урахуванням віку хворого, глибини і перебігу психічних розладів: алімемазин; хлорпромазин; левомепромазин; періціазин; тіоридазин; трифлуоперазин; флуфеназин-деканоат; піпотіазин; галоперідол; хлорпротіксен; клозапін.

При необхідності в комбінації з нейролептиками використовуються протипаркінсонічні препарати.

При неврозоподібних і афективних розладах (страхи, тривога, коливання настрою, переважно астенічні, астено-депресивні, астено-адинамічні порушення, а також поєднання психопатоподібних розладів з гіпоманіакальними станами) доцільно використовувати поєднання нейролептиків з антидепресантами і транквілізаторами.

Психотерапія:

Тривалість лікування

Очікувані результати лікування

Редукція симптоматики, соціальне відновлення.

Дії лікаря, якщо не досягнутий результат лікування. При відсутності ефекту від використаної терапії, наростанні дефіцитарних проявів і стійкості продуктивної симтоматики доцільно оформлення інвалідності (з подальшим переглядом її необхідності).

Шизофренія неуточнена (F20.9xx)

Умови лікування

Див. розділ F20.

Фармакотерапія

Керуватися загальними правилами корекції продуктивної і негативної симптоматики.

Тривалість лікування див. розділ F20.

ШИЗОТИПОВИЙ РОЗЛАД (F21)

Умови лікування

Амбулаторне.

Фармакотерапія

В залежності від переважання шизофренічної або афективної симптоматики нейролептики, транквілізатори і антидепресанти.

Психотерапія:

ХРОНІЧНІ МАРЕВНІ РОЗЛАДИ (F22)

Маревний розлад (F22.0х)

Інші хронічні маревні розлади (F22.8х)

Хронічний маревний розлад неуточнений (F22.9х)

Умови лікування

Фармакотерапія

Рекомендується застосування нейролептиків з вибірковою антимаревною активністю (галоперідол, трифлуоперазин, перфеназин тощо), або атипових нейролептиків.

Тривалість лікування

ГОСТРІ І СКОРОМИНУЧІ ПСИХОТИЧНІ РОЗЛАДИ (F23)

Умови лікування

Фармакотерапія

Основні принципи лікування такі ж, як і для лікування гострої шизофренії (див. вище).

ІНДУКОВАНИЙ МАРЕВНИЙ РОЗЛАД (F24)

Умови лікування (ті ж, що і для F20.0xx)

Фармакотерапія

При некоригуємій маревної поведінці з психомоторним збудженням і агресивністю можливе застосування нейролептиків в малих дозах.

Психотерапія.

Доцільне застосування різних варіантів психотерапії.

Тривалість лікування

ШИЗОАФЕКТИВНІ РОЗЛАДИ (F25)

Фармакотерапія.

Нейролептики з вираженою антипсихотичною дією (галоперідол, трифлуоперазин, зуклопентиксол) (в адекватних дозах до купірування маніакального стану). При маніакальному афекті — нормотиміки (карбамазепін, або вальпроат натрію, карбонат літію). При депресивному і тривожно-депресивному афекті — антидепресанти або анксіолітики.

Шизоафективний розлад, маніакальний тип (F25.0х)

Умови лікування

Фармакотерапія

Застосування нейролептиків, солей літію, нормотиміків (див. вище).

Тривалість лікування

Психотерапія:

Очікувані результати лікування

Повне купірування психопатологічних розладів і відновлення колишнього рівня соціальної адаптації.

ІНШІ НЕОРГАНІЧНІ ПСИХОТИЧНІ РОЗЛАДИ (F28)

Основні умови лікування такі ж, як у F23.

НЕОРГАНІЧНИЙ ПСИХОЗ НЕУТОЧНЕНИЙ (F29)

Основні умови лікування такі ж, як у F23.


© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211