НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии »

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З ДЕФЕКТАМИ ТА ДЕФОРМАЦІЯМИ ОБЛИЧЧЯ, ЯКІ ГОТУЮТЬСЯ ДО РЕКОНСТРУКТИВНОГО ВТРУЧАННЯ

Л. О. Герасименко

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

* Електронна публікація:
Герасименко Л. О. Якість життя пацієнтів з дефектами та деформаціями обличчя, які готуються до реконструктивного втручання [Електронний ресурс] // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии: Сборник научных работ Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины и Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 210-летию Сабуровой дачи / Под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова. — Киев–Харьков, 2010. — Т. 5. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/actual/paper022.htm.

Проблема якості життя (ЯЖ) пацієнтів з різноманітною патологією останнім часом опинилась в центрі уваги спеціалістів багатьох галузей, зокрема лікарів-психіатрів. Показники ЯЖ у повній мірі залежать від фізичного та психоемоційного стану особистості, отож пацієнти, які мають дефекти та деформації обличчя, зазнаючи фізичних страждань та знаходячись у постійній психоемоційній напрузі, належать до «групи ризику» з цієї точки зору. Отримані дані щодо ЯЖ дають можливість скласти більш об’єктивну комплексну картину пацієнта, який готується до реконструктивного втручання, а також визначити доцільність самого оперативного втручання з точки зору покращення умов ЯЖ хворого.

Метою нашого дослідження стало вивчення ЯЖ пацієнтів з дефектами та деформаціями обличчя, які готуються до реконструктивного оперативного втручання.

ЯЖ ми оцінювали шляхом визначення впливу симптомів на самостійність індивіда, його соціальний статус, духовне життя. Рівень ЯЖ визначали за допомогою стандартизованого опитувальника-анкети ЯЖ-100, що рекомендований ВОЗ та складається зі 100 питань, спрямованих на оцінку наступних сфер життя: фізичної, психологічної, духовної, рівня самостійності, стану особистісних відносин, соціальної, загальної та колегіальної підтримки, особистісної реалізації, загального сприйняття життя. Остаточний показник ЯЖ є результатом сумації показників окремих шкал та знаходження середнього арифметичного, що і відповідає величині інтегративного показника ЯЖ.

Нами було обстежено 124 пацієнта з дефектами та деформаціями обличчя, які готуються до реконструктивних оперативних втручань, віком від 18 до 52 років. З них 82% складали жінки, 18% — чоловіки. Набута (отримана внаслідок автокатастроф, опіків, побутового травматизму) патологія склала 76,0%, вроджена — 24,0%. При обстеженні пацієнтів детально вивчались скарги, анамнез життя, захворювання, оцінювався соматичний, неврологічний та психічний статус, враховувались особистісні відмінності.

У загальній характеристиці якості життя пацієнтів з дефектами та деформаціями обличчя найнижчими були показники за шкалами: «фізичне благополуччя», «психічне благополуччя», «міжособистісні стосунки», «особистісна реалізація», що склали відповідно 2,4; 3,2; 3,9; 3,6 балів.

Поряд зі шкалами, які оцінювались досить низько, відмічені шкали з найбільшою кількістю балів: «духовна реалізація», «соціально-емоційна підтримка», що відповідно складали 7,2; 6,4 балів.

Показники по іншим шкалам мали проміжне значення і коливались від 5,2 до 5,6 балів.

Таким чином, дані, отримані у пацієнтів з дефектами та деформаціями обличчя, виявляють нерівномірну оцінку ними різних аспектів життя, їх невдоволеність, перш за все, своїм фізичним станом і, як наслідок, виникнення проблем у сфері психологічного благополуччя, міжособистісних стосунків та особистісної самореалізації. Одночасно в цій групі пацієнтів відзначається досить високий рівень духовної реалізації.

На підставі отриманих даних можна зробити наступні висновки:

  1. У пацієнтів з дефектами та деформаціями обличчя показники ЯЖ є нижчими у порівнянні з відповідними показниками у здорових.
  2. Пацієнти з дефектами та деформаціями обличчя, які готуються до реконструктивних оперативних втручань, мають показники ЯЖ, що характеризуються низькою оцінкою фізичного благополуччя, психологічного стану та міжособистісних стосунків.
  3. Дослідження показників ЯЖ дає можливість розширити діагностичні, терапевтичні та прогностичні критерії визначення необхідності та доцільності оперативних втручань у пацієнтів з дефектами і деформаціями голови і шиї.


© «Новости украинской психиатрии», 2010
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211