НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

АНАЛІЗ ГАЛУЗЕВОЇ СТАТИСТИКИ ЩОДО КОМПЛЕКСНИХ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД 2005–2009 РОКІВ

В. Р. Ілейко, А. В. Каніщев

* Публікується за виданням:
Ілейко В. Р., Каніщев А. В. Аналіз галузевої статистики щодо комплексних судово-психіатричних експертиз в Україні за період 2005–2009 років // Архів психіатрії. — 2011. — Т. 17, № 4. — С. 78–83.

Комплексні судово-психіатричні експертизи (СПЕ) протягом останніх років є достатньо розповсюдженим видом експертного дослідження у кримінальному (переважно) і цивільному процесах [1–3].

Аналіз статистичних показників щодо таких експертиз в межах України має практичне значення та науковий інтерес стосовно кількісних тенденцій, їх динаміки, часових та регіональних відмінностей. Узагальнення цих даних має бути підґрунтям для організаційно-методичних пропозицій, удосконалення та стандартизації діяльності судово-психіатричної експертної служби України.

У якості матеріалу дослідження було використано статистичні дані МОЗ України за період 2005–2009 років, отримані у вигляді статистичного звіту щодо проведення судово-психіатричних експертиз (форма № 38–здоров).

Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза (КСППЕ) у статистичних звітах щодо судово-психіатричної експертної практики не відокремлюється від інших видів комплексної СПЕ, але складає переважну більшість (понад 90%) таких експертиз, що, на нашу думку, дозволяє, аналізуючи дані щодо комплексних експертиз взагалі, висвітлювати загальні та порівняльні показники щодо КСППЕ. Незначний відсоток складають так звані судові нарколого-психіатричні, нарколого-психолого-психіатричні, медико-психіатричні експертизи (наявність яких викликає сумнів щодо їх доцільності з методичної, клінічної та організаційної точок зору); проводяться також поодинокі сексолого-психіатричні експертизи (при деяких правопорушеннях сексуального характеру).

На досліджуваний період (як і на теперішній час) судово-психіатричні експертні підрозділи та установи є у кожній адміністративно-територіальній одиниці України, тобто у кожній з 24 областей України, АР Крим, м. Києві та м. Севастополі.

Загальна кількість СПЕ в Україні представлена у табл. 1.

Таблиця 1

Загальна кількість судово-психіатричних експертиз та комплексних судово-психіатричних експертиз в Україні у 2005–2009 рр.

Рік Усього проведено судово-психіатричних експертиз З них проведено комплексних судово-психіатричних експертиз
2005 28 685 3495 (12,2%)
2006 28 713 3391 (11,8%)
2007 29 472 3476 (11,8%)
2008 28 721 3869 (13,5%)
2009 25 920 3361 (13,0%)
Усього за 5 років 141 511 17 592 (12,4%)

Як видно з табл. 1, загальна кількість експертиз коливалась на позначці у 26–29 тис. експертиз щороку (від 25 920 експертиз у 2009 році до 29 472 експертиз у 2007 році).

Показники експертної діяльності по окремих регіонах (експертних установах та підрозділах) України демонструють близькі кількісні показники у кожному окремому регіону за досліджуваний період часу і значні відмінності у кількості експертиз, що проводяться у порівнянні між регіонами (табл. 2).

Таблиця 2

Кількість судово-психіатричних експертиз в різних адміністративно-територіальних одиницях України у 2005–2009 рр.

Адміністративно-територіальна одиниця 2005 2006 2007 2008 2009
Автономна Республіка Крим 2779 2361 2674 2701 2597
Вінницька 549 574 620 614 662
Волинська 552 557 558 549 552
Дніпропетровська 1538 1437 1513 1282 1210
Донецька 3299 3536 3454 3519 3630
Житомирська 550 577 860 690 613
Закарпатська 311 272 311 228 219
Запорізька 911 804 787 851 830
Івано-Франківська 500 522 420 430 433
Київська 1543 1636 1640 1652 *
Кіровоградська 725 676 793 821 764
Луганська 1124 1094 1096 1108 1111
Львівська 1512 1475 1398 1348 1287
Миколаївська 985 1011 995 1025 951
Одеська 1342 1280 1294 1295 1241
Полтавська 875 1012 909 1007 1069
Рівненська 392 391 584 518 462
Сумська 940 902 1001 875 910
Тернопільська 433 516 620 694 709
Харківська 1678 1384 1544 1454 1363
Херсонська 730 669 903 889 810
Хмельницька 593 703 704 748 728
Черкаська 668 767 772 717 687
Чернівецька 560 650 564 665 *
Чернігівська 683 751 766 669 728
м. Київ 2566 2820 2411 2066 2107
м. Севастополь 347 336 281 306 247
Усього по Україні 28 685 28 713 29 472 28 721 25 920

Примітка:
* — дані по Київській та Чернівецькій областях за 2009 р. відсутні.

Наведена структура експертної діяльності має певний інтерес щодо її більш детального та суттєвого аналізу щодо пояснення відмінностей з метою подальшого удосконалення цієї структури. Слід зазначити, що кількість судово-психіатричних експертиз в окремих регіонах визначається сукупністю факторів впливу на цей показник, а саме кількістю населення у певному регіоні; кількістю кримінальних та цивільних справ за певний проміжок часу; кількістю осіб з психічними розладами; наявними настановами судово-слідчих органів щодо призначення СПЕ тощо. При цьому кількість експертиз в окремих регіонах, на нашу думку, опосередковано визначає напрямок удосконалення системи СПЕ в Україні щодо необхідної централізації з переглядом ліжкового фонду (кількості стаціонарних ліжок) або взагалі обговоренням низки питань щодо реструктуризації служби.

Загальна кількість комплексних експертиз в Україні (табл. 1) включає: 1) комплексні експертизи у кримінальному процесі, зокрема а) комплексні експертизи підозрюваних та обвинувачених, б) комплексні експертизи у відношенні свідків та потерпілих; 2) комплексні експертизи у цивільному процесі.

У відповідності з розподілом підекспертних, яким були проведені комплексні СПЕ, переважна кількість (97,0%) таких експертиз спостерігалась у кримінальному процесі, і проводилась у відношенні підозрюваних та обвинувачуваних (коливання показників від 86,8% до 89,1%) та свідків і потерпілих (коливання показників від 7,9% до 10,5%). У цивільному процесі, кількість комплексної СПЕ коливалась у межах від 2,1% до 3,9%. Показники за окремі роки досліджуваного періоду 2005–2009 рр. щодо окремих категорій підекспертних достовірно між собою не відрізнялися (табл. 3, рис. 1).

Таблиця 3

Контингент підекспертних, яким були проведені комплексні судово-психіатричні експертизи у 2005–2009 рр.

Категорії підекспертних 2005 2006 2007 2008 2009 Усього за 5 років
Підозрювані та обвинувачені 3081
(88,2%)
3021
(89,1%)
3040
(87,5%)
3364
(86,9%)
2916
(86,8%)
15422
(87,7%)
Свідки та потерпілі 277
(7,9%)
298
(8,8%)
329
(9,5%)
406
(10,5%)
333
(9,9%)
1643
(9,3%)
Учасники цивільних справ 137
(3,9%)
72
(2,1%)
107
(3,1%)
99
(2,6%)
112
(3,3%)
527
(3,0%)
Разом 3495
(100%)
3391
(100%)
3476
(100%)
3869
(100%)
3361
(100%)
17592
(100%)


Розподіл контингентів підекспертних, яким були проведені комплексні судово-психіатричні експертизи протягом 5 років (2004–2009 рр.)

Рис. 1. Розподіл контингентів підекспертних, яким були проведені комплексні судово-психіатричні експертизи протягом 5 років (2004–2009 рр.)

Наведені цифри свідчать про стабільність і пріоритетність визначення судово-слідчими органами категорій підекспертних, у відношенні яких призначаються комплексні СПЕ.

Між тим перерахунок показника комплексних експертиз з урахуванням абсолютної кількості підекспертних певної категорії свідчить, що найбільший відсоток комплексних СПЕ проводиться серед свідків та потерпілих (табл. 4).

Таблиця 4

Кількість комплексних судово-психіатричних експертиз серед різних категорій підекспертних (дані за період 2005–2009 рр.)

Категорії підекспертних Загальна кількість судово-психіатричних експертиз Кількість комплексних судово-психіатричних експертиз Питома вага комплексних судово-психіатричних експертиз
Підозрювані та обвинувачені 106841 15422 14,4%
Свідки та потерпілі 2892 1643 56,8%
Учасники цивільних справ 31478 527 1,7%
Усього 141511 17592 12,4%

У відповідності з отриманими даними, кількість комплексних експертиз за 5-річний період мала певні коливання у межах 3300–3900 експертиз щороку і становила по відношенню до загальної кількості експертиз від 11,8% до 13,0%. За 5-річний період цей показник становив 12,4% (табл. 1). Збільшення загальної кількості експертиз не завжди супроводжувалося збільшенням кількості комплексних СПЕ і навпаки, що показує відсутність прямих кореляційних зв’язків між цими цифрами на рівні загальних показників по Україні, але не виключає таких кореляцій на рівні окремого регіону.

Структура комплексної СПЕ (амбулаторної і стаціонарної) свідчить про неоднозначність динаміки показників в окремих регіонах України за період 2005–2009 рр. (табл. 5).

Таблиця 5

Кількість комплексних (амбулаторних і стаціонарних) судово-психіатричних експертиз в різних адміністративно-територіальних одиницях України у 2005–2009 рр.

Адміністративно-територіальна одиниця 2005 2006 2007 2008 2009
амб. стац. амб. стац. амб. стац. амб. стац. амб. стац.
АР Крим 329 99 242 92 266 100 252 122 324 110
Вінницька 21 67 27 71 13 77 18 80 59 130
Волинська 81 5 91 8 85 5 98 2 82 3
Дніпропетровська 3 98 30 114 28 69 1 114 0 104
Донецька 172 12 163 10 189 14 231 20 256 6
Житомирська 121 0 117 0 147 0 192 0 157 0
Закарпатська 35 0 23 0 25 0 11 0 0 0
Запорізька 8 0 14 1 37 0 29 0 41 1
Івано-Франківська 9 0 6 0 6 0 14 0 7 0
Київська 302 0 275 0 242 0 256 0 0 0
Кіровоградська 23 0 25 0 33 0 42 0 38 0
Луганська 44 88 69 111 90 80 62 118 64 134
Львівська 15 61 9 61 50 63 32 79 40 66
Миколаївська 15 0 26 0 65 0 53 0 44 0
Одеська 100 10 91 27 91 23 111 21 103 34
Полтавська 194 0 234 0 227 0 200 0 197 0
Рівненська 130 0 121 0 108 0 156 0 118 0
Сумська 37 12 28 16 61 27 54 32 75 33
Тернопільська 126 0 150 0 199 0 187 0 205 0
Харківська 16 17 21 11 34 16 28 20 29 24
Херсонська 45 29 62 38 58 40 71 38 83 34
Хмельницька 19 27 26 24 15 13 8 17 13 21
Черкаська 58 0 60 0 0 0 72 0 43 0
Чернівецька 140 0 222 0 146 0 150 0 0 0
Чернігівська 67 0 39 0 50 0 73 0 18 0
м. Київ 255 131 223 121 172 97 140 117 66 125
м. Севастополь 21 6 40 3 31 2 38 0 26 1
Усього по Україні 2386 662 2434 708 2468 626 2579 780 2088 826

Так, в деяких з них має місце тенденція до зростання амбулаторних чи стаціонарних СПЕ (Вінницька, Донецька, Житомирська, Київська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька області), в деяких регіонах ці показники є більш стабільними з невеликим або більш значним коливанням (АР Крим, Волинська, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, м. Київ), в деяких — мають тенденцію до зниження (Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Харківська області, м. Севастополь). Для більшості регіонів (і в цілому по Україні) притаманним є коливання кількості комплексних СПЕ без якихось стабільних тенденцій. Хоча для доказового констатування тих чи інших тенденцій потрібно проводити аналіз динаміки за більш тривалий період часу.

Детальний порівняльний аналіз структури комплексної експертизи як по окремим регіонам з точки зору динаміки взагалі та динаміки амбулаторної і стаціонарної експертизи (в тих регіонах де проводиться стаціонарна експертиза), так і між окремими регіонами потребує окремого трудомісткого аналітико-статистичного дослідження, між тим результат такого дослідження без одночасного вивчення якісних характеристик комплексних експертиз, що проводяться в окремих регіонах, апріорі не має суттєвого значення щодо удосконалення (поліпшення) діяльності цього напрямку СПЕ.

Показники кількості комплексних експертиз у окремих регіонах у перерахунку на загальну кількість експертиз у цих регіонах демонструють показник питомої ваги комплексних СПЕ (нами наведено такі дані за 2008 та 2009 роки) (рис. 2, 3).

Питома вага комплексних судово-психіатричних експертиз в різних адміністративно-територіальних одиницях України у 2008 р. (у відсотках від загальної кількості судово-психіатричних експертиз)

Рис. 2. Питома вага комплексних судово-психіатричних експертиз в різних адміністративно-територіальних одиницях України у 2008 р. (у відсотках від загальної кількості судово-психіатричних експертиз)


Питома вага комплексних судово-психіатричних експертиз в різних адміністративно-територіальних одиницях України у 2009 р. (у відсотках від загальної кількості судово-психіатричних експертиз)

Рис. 3. Питома вага комплексних судово-психіатричних експертиз в різних адміністративно-територіальних одиницях України у 2009 р. (у відсотках від загальної кількості судово-психіатричних експертиз)

Отримані результати свідчать про значний розкид показників — від 0% до 38–40%, при середньому показнику по Україні — 14%. Отримані дані потребують: а) визначення структури комплексних СПЕ у регіонах, що надто відрізняються від середнього значення, б) аналізу причин таких розбіжностей (в першу чергу чи пов’язані вони з вимогами судово-слідчих органів, чи з позицією експертних підрозділів), в) аналізу якості, обґрунтування, суттєвого наповнення комплексних СПЕ, що займають біля половини від проведених у регіоні СПЕ.

Узагальнюючи аналіз наведених статистичних показників слід констатувати, що отримані дані викликають більше запитань, ніж дають відповідей та розуміння клініко-організаційної діяльності, що має ними висвітлюватися. Ці дані свідчать про необхідність отримання більш суттєвих, якісно наочних показників стосовно комплексної СПЕ та демонструють і підтверджують відсутність односпрямованих, загальноприйнятих, стандартизованих підходів щодо призначення та проведення комплексної СПЕ в Україні.

Література

  1. Мохонько А. Р., Щукина Е. Я. Актуальные проблемы организации судебно-психиатрической экспертной службы в Российской Федерации // Архів психіатрії. — 2008. — Т. 14, № 4. — С. 27–31.
  2. Ревенок О. А., Арсенюк Т. М. Судово-психіатрична експертиза в Україні (2006–2007 роки) // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2008. — № 2. — С. 33–44.
  3. Первомайский В. Б., Канищев А. В. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза: заблуждения и реальность // Архів психіатрії. — 2006. — Т. 12, № 1–4. — С. 175–179.

Адреса для листування:
editor@psychiatry.ua

Консультації з питань судово-психіатричної експертизи
Висновки фахівця з судової психіатрії у кримінальних та цивільних справах


© «Новости украинской психиатрии», 2012
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211